സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ്‌ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ (സ്റ്റാച്യു ഓഫ്‌ യൂണിറ്റി) ഏത്‌ നദിയിലാണ്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്‌ ?
  0

സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ്‌ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ (സ്റ്റാച്യു ഓഫ്‌ യൂണിറ്റി) ഏത്‌ നദിയിലാണ്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്‌ ?

Asked by akhilck3

05-Jun-2018 10:24

1 Answers


  4നര്‍മ്മദ

Answered by akhilck3

05-Jun-2018 10:34Your Answer


Questions 2782

Answers 3773

Related Questions